ÜYELİK

Üyelik Şartları

Derneğe üye olmak için, aşağıdaki nitelikleri haiz olmak gerekir.

a) 18 yaşını bitirmiş olmak;

b) Fiil ehliyetine sahip olmak;

c) Yurtiçi veya yurtdışında bulunan bir hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak veya bu okullardan mezun olmasa dahi hukuki konularda akademik veya araştırmacı kimliğiyle faaliyetlerde bulunmak;

d) En az iki dernek üyesince üyelik için tavsiye edilmiş olmak;

e) Genel Kurulca belirlenen giriş aidatını peşinen ödemiş olmak;

Yukarıdaki koşulları taşımakta olup Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşullar itibariyle de bir derneğe üye olmaya engel halleri olmayanlar Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Başvurular Yönetim Kuruluna yapılır ve üyelik kaydı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılır ve Dernek Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yine yazılı olarak bildirir. Üyelik başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanır. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin giriş aidatı ödentileri kendilerine bir ay içinde iade edilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her bir üye Genel Kurulun o yıl için belirlemiş olduğu bir defaya mahsus giriş aidatını ve yıllık üyelik aidatını ödemekle ve dernek faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür. Üyelik için başvuranların bu yükümlülükleri kabul etmiş oldukları varsayılır.