HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

2021 yılında İstanbul’da kurulan Yaşayan Hukuk Derneği, Anayasa’da belirtilen demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında sivil toplum bilincinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırması için çalışmalar yaparak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamayan bir örgüttür.

Derneğimiz, avukatlık mesleğini icra eden ya da etmiş, hukuk alanında çalışmalar yapan ve bu kapsamda katkılar sunan bireyleri bir araya getirmeyi, ülkemizin sorunlarını hukuki çerçevede ele alarak çözümler ve raporlar sunmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefler.

2000’li yılların gelişiyle tüm dünyada yaşanan teknolojik ilerleme ve buna bağlı oluşan hızlı değişim hem gündelik hayattaki hem de hukuk alanındaki pratikleri etkiler boyuta gelmiştir. Dijitalleşmenin insan yaşamının farklı süreçlerinde hızla yer edinmesi iş yapma biçimlerinde de köklü değişimler yaratmıştır. Sistemin düzenlemesinde büyük etkisi olan bu değişim, sistemin kurallarını oluşturan hukuk alanında da yaşanmaktadır.

Hukuk alanında oluşan gelişmelerin sektör paydaşları tarafından yeniden yorumlanması ve paydaşların sürece adaptasyonu bir zorunluluk haline gelmiştir. Yaşayan Hukuk Derneği’nin vizyonu, yaşayan ve gelişen hukukun güncel gelişmelerine yorum getirmek ve hukukun değişim ihtiyaçlarının yaşanan süreç doğrultusunda belirlenmesini sağlamaktır. Yaşayan Hukuk Derneği, hukuk paydaşlarını da sürece entegre etmek ve mesleği icra eden hukukçuların sürecin etkin bir parçası olmasını amaçlamaktadır.

Yaşayan Hukuk Derneği, hukukun değişen dünya düzeni karşısında doğru ve insan ihtiyaçlarına hitap eden bir yapıda gelişimini amaçlar. Bu ilke etrafında buluşmak isteyen meslektaşlarını bir araya getirmek için hareket eder.

Yaşayan Hukuk Derneği hukuk mesleğini temsil eden çalışan, emekli, öğrenci statüsündeki tüm hukukçu paydaşları ile toplumsal ve mesleki ihtiyaçların gözetilmesi sonucunda ortaya çıkan başlıklarda etkinlikler, sempozyumlar hazırlar, çalışma grupları ile önceden belirlenmiş alanlarda akademik ve sosyal brikim sağlamak hedefiyle araştırmalar yapar.

Tüm bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ortak görüş ve bildirimlerin yasa koyucular ile paylaşılması ve ihtiyaçların doğru biçimde bu yönetici erklere aktarılması da Yaşayan Hukuk Derneği’nin birincil görevleri arasındadır.

Hayatın hemen her alanına nüfuz etmiş olan hukukun, insan ihtiyaçları dahilinde gelişimini sağlamak amacıyla, gündeme alınan konunun muhatabı olabilecek sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve hukuk alanındaki ihtiyaçların toplumsal temelleri hakkında doğru bilgileri meslektaşları ve yönetici erkler paylaşmak Yaşayan Hukuk Derneği’nin bir başka görev prensibini oluşturmaktadır.

 

TEMEL İLKELER

Yaşayan Hukuk Derneği etnik köken, din, dil, mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görür ve hukukun alanına giren her türlü konuyu yalın bir dil ve üslupla toplumun her kesimini tarafından anlaşılabilecek çalışmalarda bulunur.

Dernek öncülüğünde yapılan çalışmalar hukuk alanında yapılan araştırmaların kalitesini ve verimliliği artırmayı hedefler ve toplumsal uzlaşma kültürünün oluşması için çaba gösterir.

 

FAALİYET ALANLARI

Yaşayan Hukuk Derneği, hukukun üstünlüğünü tartışılmaz bir değer olarak benimsetmek ve farklı kesimlerin hukuk bağlamında bakışını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yurt içi ve yurt dışında sosyal alanlarda, sivil toplumun geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması hedefiyle hukuk kültürüne katkı sağlayacak faaliyetler gösterir.

Bu kapsamda toplum genelinde hukuk bilincini artırmak adına seminerler ve çalışmalar yürütür.